KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 Başvuru FormuTEMSA İŞ MAKİNALARI İMALAT PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK"K") uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış Anonim Şirketi ("Temsaİş" veya "Şirket") tarafından ne şekilde işleneceğine ilişkin detaylar aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket'imiz tarafından farklı kanallarla mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işletme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işletme şartları ve amaçları dahilinde,

• Temsaİş'in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi,
• İnsan Kaynakları ve istihdam faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi,
• İş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
• Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve memnuniyetin ölçümlenmesi,
• Temsaİş' in ticari itibarının oluşturduğu güvenin korunması amacıyla işlenmekte,

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin Güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işletme şartları ve amaçları dahilinde, mevzuat ve şirket politikalarına uygun olarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla gerekli çalışmalarını yapması için, iştiraklerimizle, tedarikçilerimizle, dış hizmet sağlayıcılarımızla, Sabancı Holding ve Sabancı Holding İştirakleri ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

4. Veri Sahibi Olarak KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

7 Ekim 2016 tarihi ile yürürlüğe giren KVKK'nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlemesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Temsaİş' e yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel verileri kanunu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde bu yöntemler şirketimizce duyurulacaktır. Bu kapsamdaki başvurularınız en kısa sürede ve azami 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir, ancak Kişisel Verileri koruma Kurulunca ücret tarifesi belirlenmesi halinde, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

5. İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan başvuru formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla.